PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH ZAŘÍZENÍ V OSTRAVĚ

 

SEZNAM ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OSTRAVĚ:SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL V OSTRAVĚ:

 SEZNAM UNIVERZIT V OSTRAVĚ:

MŠ V REGIONU

https://www.google.cz/maps/search/Mate%C5%99sk%C3%A9+%C5%A1kolky+Ostrava/@49.8342026,18.1668852,14z?hl=cs


SPECIÁLNÍ MŠ V REGIONU

www.firmy.cz/Instituce-a-urady/Vzdelavaci-instituce/Materske-skoly/Specialni/kraj-moravskoslezsky/ostrava-mesto/4730-ostrava


SPECIÁLNÍ ZŠ V REGIONU

www.firmy.cz/Instituce-a-urady/Vzdelavaci-instituce/Zakladni-skoly/Zvlastni-pomocne-a-specialni/kraj-moravskoslezsky/ostrava-mesto


SPECIÁLNÍ SŠ V REGIONU

www.firmy.cz/Instituce-a-urady/Vzdelavaci-instituce/Stredni-skoly/Uplne-stredni-vzdelani/Specialni-stredni-skoly/kraj-moravskoslezsky/ostrava-mesto?page=2
VZDĚLÁVÁNÍ V ČR

 

Hledáš aktuální informace z oblasti vzdělávání?

Pomoc Ti může tento přehled důvěryhodných zdrojů zabývající se vzděláváním, který Ti ušetří čas

a usnadní vyhledávání:

 

Výběr ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ nebo jazykových škol vyhledávej na www.atlasskolstvi.cz

Pokud studujete poslední ročník SŠ, VOŠ, VŠ nebo jednoletou jazykovou školu, využijte šanci a zapojte se do projektu

Cesta k uplatnění na trhu práce www.cestapromlade.cz a získejte praxi ve firemním prostředí.


LEGISLATIVA

www.nicm.cz/legislativa


BÍLÁ KNIHA

www.nicm.cz/narodni-program-rozvoje-vzdelavani-v-cr


RVP - RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

pro předškolní vzdělávání:

www.nuv.cz/t/rvp-pro-vseobecne-vzdelavani

pro ZŠ:

www.nuv.cz/t/rvp-pro-zakladni-vzdelavani

www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/upraveny-ramcovy-vzdelavaci-program-pro-zakladni-vzdelavani

pro základní umělecké vzdělávání:

www.nuv.cz/t/rvp-pro-zakladni-umelecke-vzdelavani

pro gymnázia:

www.nuv.cz/t/rvp-pro-gymnazia

pro střední odborné vzdělávání:

www.nuv.cz/t/rvp-os


VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM V ČR

www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/vzdelavaci-soustava


MATEŘSKÉ ŠKOLKY

Jaká školka je pro Vaše dítě tou nejlepší? Pomoci Vám může webová stránka www.topskolky.cz ,

kde naleznete databázi MŠ a jeslí s hodnocením a komentáři rodičů.

Hodnocení dodržování rámcového vzdělávacího programu, vzdělání učitelek a materiální vybavení školky: www.csicr.cz 


ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Při výběru základní školy získejte podrobnější informace o škole na Dnech otevřených dveří. Výhodou je, že se seznámíte s prostředím školy

(atmosféra, vybavenost...), metodou výuky, zaměřením školy (nabídka předmětů) a s učiteli, kteří Vám rádi odpoví

na Vaše otázky (např. jste nenalezli odpovědi na internetových stránkách školy).

Zjistěte, kdo z učitelů bude mít první třídu a domluvte si schůzku.

Vyhledejte si webovou stránku školy: www.zakladniskoly.com

Zprávy z České školní inspekce: www.csicr.cz/cz/dokumenty/inspekcni-zpravy


STŘEDNÍ ŠKOLY

Přehled středních škol, oborů, informace o přijímacím řízení a státní maturitě: www.stredniskoly.com

v Moravskoslezském kraji (hledej v sekci Školství) také zde: www.msk.cz


- Přijímací zkoušky na SŠ

Informace k přijímacímu řízení, termínu konání jednotné přijímací zkoušky a přihlášce na SŠ a konzervatoře

popisují tyto stránky:

www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Formuláře přihlášek na SŠ: www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Přihlášku je třeba podat jako jeden dokument. Doporučuje se ji vytisknout na jeden list. Pokud jsou k potvrzení předloženy dva listy, je třeba zajistit ve škole

jejich neoddělitelné spojení.


- Příprava k přijímacím zkouškám

Společnost SCIO nabízí přípravné testy (on-line i k vytištění) nebo prezenční kurzy k přijímacím zkouškám na SŠ.

Další potřebné informace: www.scio.cz

Vyzkoušejte si zkoušku nanečisto: www.zkousky-nanecisto.cz

Učebnice a testy k přijímacím zkouškám na střední školy v České republice:  www.knihy.vzdelani.cz


- Formy SŠ vzdělávání

podle § 25 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. (školský zákon):

(1) Střední a vyšší odborné vzdělávání se uskutečňuje v denní, večerní, dálkové, distanční a kombinované formě vzdělávání; vzdělání dosažené ve všech formách

vzdělávání je rovnocenné.
 (2) Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)     denní formou vzdělávání výuka organizovaná pravidelně každý den v pětidenním vyučovacím týdnu v průběhu školního roku,

b)     večerní formou vzdělávání výuka organizovaná pravidelně několikrát v týdnu v rozsahu 10 až 18 hodin týdně v průběhu školního roku zpravidla v

odpoledních a večerních hodinách,

c)     dálkovou formou vzdělávání samostatné studium spojené s konzultacemi v rozsahu 200 až 220 konzultačních hodin ve školním roce,

d)     distanční formou vzdělávání samostatné studium uskutečňované převážně nebo zcela prostřednictvím informačních technologií, popřípadě spojené s individuálními konzultacemi,

e)     kombinovanou formou vzdělávání střídání denní a jiné formy vzdělávání stanovené tímto zákonem.

(3) Délka dálkového, večerního, distančního nebo kombinovaného vzdělávání je nejvýše o 1 rok delší než doba vzdělávání v denní formě.


Denní forma SŠ vzdělávání
- výuka organizovaná pravidelně každý den v pětidenním vyučovacím týdnu v průběhu školního roku
- konkrétní střední školy můžete najít zde:

www.atlasskolstvi.cz

www.infoabsolvent.cz

www.stredniskoly.cz

www.stredniskoly.eu


 Nástavbové studium

- navazuje na tříleté učební obory a je ukončené maturitní zkouškou

- studovat můžete v denním studiu 2 roky (D) nebo dálkovém 3 roky (L)

- na nástavbovém studiu může student studovat ve stejném či příbuzném oboru, ve kterém byl vyučen

Seznam  nástavbových oborů na: 

www.infoabsolvent.cz/Obory

www.stredniskoly.cz/obory


Maturita

Povinnosti spojené s maturitou (testy, kurzy, rady) a po ní (přijímací testy na VŠ) hledej na webových stránkách:

www.kampomaturite.cz

www.novamaturita.cz

www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statni-maturita


POMATURITNÍ STUDIUM

Pokud jste dokončili střední školu a nebyli jste přijati k dalšímu studiu, nemusíte zoufat.

V ČR existuje více než 120 jazykových škol, které umožňují čerstvým maturantům strávit rok denním studiem jazyka.

Výuka hlavního vámi zvoleného jazyka probíhá 20 hodin týdně (nejčastěji angličtina, němčina).

Navíc si můžete zvolit další doplňkový jazyk nebo např. předměty: příprava k přijímacím zkouškámna vysokou školu, matematika, práce s počítačem...

Denní pomaturitní studium začíná v září a trvá do konce června.


VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY

Vyšší odborné školy (VOŠ) poskytují absolventům středních škol zakončených maturitní zkouškou možnost dalšího zvyšování kvalifikace.

VOŠ jsou řazeny do terciárního stupně vzdělání, tak jako VŠ.

Ve srovnání se studiem na vysoké škole (VŠ) trvá studium VOŠ zpravidla 3 roky.

Studium je zakončeno absolutoriem, které se skládá ze zkoušky z odborných předmětů, zkoušky z cizího jazyka a obhajoby absolventské práce.

Úspěšný absolvent získá neakademický titul diplomovaný specialista (DiS.) uváděný za jménem.

www.infoabsolvent.cz/Rady/Clanek/7-2-08/Co-se-deje-na-VOS

www.infoabsolvent.cz/Rady/Clanek/7-2-09/Vzdelavaci-programy-a-trh-prace

www.infoabsolvent.cz/Rady/Clanek/7-2-10/Jak-a-kdy-se-prihlasit

www.vysokeskoly.com/kde-jeste-berou-na-vs/jak-vyplnit-prihlasku-na-vs-vos

Jednotlivé VOŠ v ČR naleznete na:
www.vyssiodborneskoly.com/

Vzor přihlášky na VOŠ ke stažení zdarma na:
www.vyssiodborneskoly.com/data/USR_039_AMOS/Prihlaska_na_vyssi_odbornou_skolu_VOS_od_www.KamPoMaturite.cz.pdf

Seznam VOŠ, které spolupracují s VŠ:
www.vyssiodborneskoly.com/kde-jeste-berou-na-vos/zkracene-vs-studium-pro-absolventy-vos


VYSOKÉ ŠKOLY

Navštěvovat lze veřejnou, státní či soukromou VŠ.

Typy studia: Studovat můžete v prezenční (denní), distanční (dálkové) nebo v kombinované formě.

Seznam všech VŠ v ČR naleznete na:
www.vysokeskoly.com/

Vyhledávejte VŠ podle konkrétních studijních oborů:

www.vysokeskoly.com/prehled-oboru/

Akreditované studijní programy VŠ:

www.aspvs.isacc.msmt.cz

Formulář přihlášky na VŠ ke stažení zdarma na:
www.vyssiodborneskoly.com/data/USR_047_DEFAULT/Prihlaska_na_VS.pdf

Jak vyplit přihlášku na VŠ, termíny uzávěrek přihlášek:

www.vysokeskoly.com/kde-jeste-berou-na-vs/jak-vyplnit-prihlasku-na-vs-vos

Přijímací řízení na VŠ:

www.nicm.cz/informace-o-prijimacim-rizeni-na-vs

Přípravné kurzy, učebnice k přijímacím zkouškám:

www.vysokeskoly.com/pripravne-kurzy-na-prijimaci-zkousky-vs/

www.scio.cz

www.knihy.vzdelani.cz/index.asp?menu=573

www.sokrates.cz

Centrum pro studium vysokého školství (CSVŠ)  je veřejnou výzkumnou institucí:

www.csvs.czREKVALIFIKACE, KURZY, SEBE-ROZVOJ

Rekvalifikacií se rozumí získání nové kvalifikace nebo také rozšíření kvalifikace dosavadní.

Zajišťuje ji úřad práce (ÚP) příslušný podle místa bydliště uchazeče o zaměstnání nebo si ji uchazeč zajistí sám u akreditované agentury.

Informace pro účastníky rekvalifikačních kurzů:

www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/informace-pro-ucastniky-rekvalifikacnich-kurzu

www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/rekvalifikace-1

Pro vyhledávání akreditovaných rekvalifikačních kurzů použijte databázi Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy:
www.dak.msmt.cz/dak/ak_list.php?valid=1&zverej=1


NOVINKA (červenec 2018):

Na portále www.profesia.cz byla spuštěna nová sekce věnovaná studentům, která se jmenuje Studenti a absolventi.

Stránka nabízí informace, jak se stát pro zaměstnavatele atraktivnějším uchazečem. Nabízí hned několik tipů, jak se již během studia

nebo těsně po něm rozvíjet.
https://www.profesia.cz/.../moje-zivot.../studenti-a-absolventi/JAZYKOVÉ ŠKOLY A AGENTURY V REGIONU

Seznam jazykových škol a agentur v Moravskoslezském kraji nalezente zde:
www.ymcaorlova.cz/content/icm/Jazykove-skoly-MSK-10-7-2014.pdf
www.firmy.cz/Remesla-a-sluzby/Vyukove-sluzby/Jazykove-skoly/kraj-moravskoslezsky


ZAHRANIČNÍ ŠKOLY V ČR
Více informací zde: www.nicm.cz/oblasti/vzdelavani-v-cr/zahranicni-skoly-v-cr


OVĚŘOVÁNÍ A UZNÁVÁNÍ VÝSLEDKŮ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/zakon-c-179-2006-sb?source=rss


ALTERNATIVNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY
Více informací o tomto tématu a o typech alternativního vzdělávání

(Waldorfská, Daltonská, Montesorri, Zdravá škola, Začít spolu):

www.nicm.cz/oblasti/vzdelavani-v-cr/alternativni-vzdelavaci-programyVZDĚLÁVÁNÍ V ZAHRANIČÍ

 

Dům zahraniční spolupráce realizuje řadu mezinárodních programů, mobilit a aktivit vztahující se k oblasti podpory vzdělávání. Stránky www.dzs.cz obsahují přehledné informace o podpoře, kterou mohou získat žáci, studenti a absolventi na různých stupních vzdělávání (od ZŠ po VŠ).


Informace o studiu v zahraničí:

www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/stipendia-programy-a-projekty

Uznávání kvalifikací a vzdělání v EU:

www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/uznavani-kvalifikaci


Pro informace o studiu na zahraničních VŠ v EU a jejich konkétních oborů kontaktujte studijní konzultanty

z Dream Foundation ČR: czech@dreamfoundation.eu

Lze si po domluvě sjednat osobní schůzku a probrat veškeré detaily ohl studií.


Erasmus+ je nový vzdělávací program Evropské unie na období 2014-2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.

www.naerasmusplus.cz

 

NICM nově aktualizovalo publikaci o Studiu v zahraničí. Můžete si ji zdarma stáhnout zde:

www.nicm.cz/files/_studium-v-zahranici_2017.pdf


STŘEDOŠKOLSKÁ STIPENDIA

www.nicm.cz/oblasti/vzdelavani-v-zahranici/studium-na-stredni-skole/stipendi

Stipendium na mezinárodní střední škole Leaf Academy:

www.eurodesk.cz/ziskej-stipendium-na-mezinarodni-stredni-skole-leaf-academy

Online přihláška zde:

www.leafacademy.eu/admission/apply/


AGENTURY ZPROSTŘEDKOVÁVAJÍCÍ STUDIUM NA SŠ

www.nicm.cz/agentury-zprostredkovavajici-studium-na-strednich-skolach


VYSOKOŠKOLSKÁ STIPENDIA

Aktuální nabídka stipendií na zahraničních univerzitách:

www.eurodesk.cz/studium/aktualni-nabidka-stipendii-na-zahranicnich-univerzitach-0


Podrobné informace o stipendijních pobytech v zahraničí zveřejňuje MŠMT prostřednictvím Akademické informační agentury

(AIA), která je součástí Domu zahraniční spolupráce, příspěvkové organizace MŠMT. 

Na stránkách AIA jsou k dispozici informace o možnostech studia v zahraničí na vlastní náklady a stipendiích, jež nabízejí

jednotlivé zahraniční univerzity nebo nadace. AIA pouze zveřejňuje nabídky těchto subjektů.

www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura

Ke konkrétním stipendijním nabídkám na základě mezinárodních smluv poskytují pracovníci AIA poradenský servis: aia@dzs.cz


AGENTURY ZPROSTŘEDKOVÁVAJÍCÍ STUDIUM NA VŠ

www.nicm.cz/agentury-zprostredkovavajici-studium-na-vysokych-skolach


Publikace "Studium v zahraničí"  (zpracovalo: Národní informační centrum pro mládež www.nicm.cz)

"Jak se zapojit do neformálního vzdělávání" (vydal: Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz)

jsou v ICM Ostrava volně k dispozici.

 

Mnoho dalších informací o vzdělávání v ČR a v zahraničí poskytuje Národní informační centrum pro mládež www.nicm.cz


Zdroj: www.rvp.cz, www.msmt.cz, www.novamaturita.cz, NICM, NIDV, AIA, EURODESK, www.ssvs.cz, www.vyssiodborneskoly.com, www.vysokeskoly.cz, www.vysokeskoly.com


ICM Ostrava, květen 2017; aktualizováno: květen 2018